Vol 2, No 2

April 2012

DOI: http://doi.org/10.11591/ijece.v2i2

Table of Contents

Gopalkrishna D Kamalapur, Udaykumar R Y
PDF
147-154
Priyanka Roy, Abhijit Chakrabarti
PDF
155-158
Raghu Thumu, S. Chandra Sekhar, J. Srinivas Rao
PDF
159-165
Bellali Badre, A. Hazzab, I. K. Bousserhane, Dimitri lefebvre
PDF
166-174
Satya Narayana, Bonigala Ramesh, Saheb Hussain
PDF
175-182
Coppisetty Srinivasa Rao
PDF
183-190
E.V.C Sekhara Rao, P.V.N Prasad
PDF
191-196
Shrikant B Karajgi, Udaykumar R Yaragatti, Gopal D Kamalapur
PDF
197-202
Md. Masud Rana, Muhammad Abdul Goffar Khan
PDF
203-206
A. Adya Pramudita, Lydia Sari, V. Windha Mahyastuti
PDF
207-213
Babasaheb G. Patil, Nikhil Niwas Mane, Shaila Subbaraman
PDF
214-222
Davod Aghlmandi, Karim Faez
PDF
223-230
Radiah Amin
PDF
231-238
Samini Subramaniam, Su-Cheng Haw, Poo Kuan Hoong
PDF
239-246
Maryam Nasiri, Karim Faez, Ali Motie Nasrabadi
PDF
247-260
Sara Zokaee, Karim Faez
PDF
261-266
Md Kamal Hosain
PDF
267-276